• Městský bazén Čelákovice

 • Městský stadion

 • Tělocvična

 • Minihřiště UEFA

 • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2024 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Návštěvní řád

logo hala 50x50 Čelákovická sportovní, p.o. jako provozovatel víceúčelové Sportovní haly Vikomt (dále jen „zařízení") vydává tento Návštěvní řád.


Návštěvní řád

určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či odborné sportovní nebo kulturní akce (dále jen „akce").

Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrana jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že svým vstupem souhlasí s pořízením fotografií v prostorách zařízení a jejich případným umístěním na webových stránkách městských sportovišť (www.sportcelakovice.cz).


Vstup a pobyt v zařízení

Hlediště - po celou dobu pobytu v hledišti platí při utkání pro návštěvníky haly zákaz vstupu na hrací plochu!

Provozovatel si vyhrazuje odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy a tímto Návštěvním řádem a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem návykových látek.


Povinnosti návštěvníků zařízení

Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

Každý návštěvník je během svého pobytu ve sportovní hale povinen střežit své osobní věci, za které provozovatel v případě ztráty nenese odpovědnost!

Každý návštěvník je ve všech prostorách sportovní haly povinen udržovat pořádek a čistotu.


Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

 • vnášet předměty, které mohou být pro uživatele a návštěvníky zařízení potencionálně nebezpečné,
 • vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky,
 • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
 • kouřit a používat otevřený oheň,
 • ničit zařízení a jeho vybavení,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

Odpovědnost za škody a důsledky porušení Návštěvního řádu

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci zařízení.

Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoliv dobu.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy


Tento návštěvní řád je platný od 1.7.2015 / Čelákovická sportovní, p.o.

 

 

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.