• Městský bazén Čelákovice

 • Městský stadion

 • Tělocvična

 • Minihřiště UEFA

 • Hřiště a sportoviště

Copyright © 2024 Home - Hostgator Reviews - Čelákovická sportovní, p. o.

Návštěvní řád

logo bazen 50x50 Čelákovická sportovní, p.o. jako provozovatel Městského bazénu dále jen „bazén" vydává tento Návštěvní řád.

 


Vstup do areálu Městského bazénu Čelákovice

Denní provoz bazénu je uveden u vstupu do bazénu na informační tabuli a na internetových stránkách provozovatele - Čelákovické sportovní, příspěvkové organizace (www.sportcelakovice.cz). Vstup do areálu plaveckého bazénu je možný pro návštěvníky 5 minut před zahájením provozu. Vstupní hala s recepcí je určena pro návštěvníky plaveckého bazénu a tělocvičny. Pro návštěvníky jsou ke konzumaci jídel či nápojů připraveny lavičky ve vstupní hale, kde jsou umístěny i nápojové automaty.

Vstup na bazén je povolen pouze s platnou vstupenkou nebo permanentkou, které prodává pokladní. Prodej vstupenek začíná vždy nejpozději 5 minut před zahájením provozu pro veřejnost a končí hodinu před ukončením provozu. Doba pobytu za hodinové vstupné je 75 minut a začíná vydáním klíče u recepční a končí odevzdáním klíče od šatnové skříňky a opuštěním prostoru šaten. Překročí-li návštěvník dobu určenou pro pobyt, je povinen zaplatit za každých započatých 30 minut pobytu doplatkovou vstupenku dle Ceníku. Čtvrt hodiny před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli v čas obléci. Za ztracené a nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Zakoupením vstupenky a vstupem do bazénu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto Návštěvního řádu a pokynům pracovníků bazénu.

Dětem mladším 10-ti let je návštěva bazénu povolena pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

Maximální počet návštěvníků je 80 osob. Při plném obsazení kapacity bazénu bude prodej vstupenek přerušen do doby, než se bazén uvolní.

Vstup do tělocvičny v Městském bazénu se řídí Návštěvním řádem tělocvičny.


Provozní pokyny pro návštěvníky

Svlékat a oblékat se je dovoleno pouze v prostoru šaten. Obuv si návštěvník bazénu u lavice určené pro přezouvání vloží do igelitového sáčku a stejně jako šatstvo a ostatní osobní věci se musí odkládat pouze do přidělené skříňky, které musí návštěvník uzamknout. Pro muže je vyhrazena pánská a pro ženy dámská šatna. Děti do 6-ti let lze vzít s sebou do kterékoliv šatny. Provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, jestliže byly odloženy na místě určené provozovatelem, tj. šatní skříňka. Peníze, cennosti a šperky je nutno předat do úschovny na recepci. Předměty nalezené v prostorách plaveckého areálu odevzdá nálezce plavčíkovi nebo v pokladně. Návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv. V trenýrkách, šortkách či jiném tzv. plážovém úboru s nohavicemi a ve spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán. Před použitím bazénu je každý povinen se ve sprchách bez plavek umýt mýdlem. Do prostor bazénu je zakázáno vnášet jídlo a pití i žvýkání žvýkačky. Dlouhé vlasy je nutno mít z hygienických důvodů vhodně upravené stažením do culíku či copu, případně lze použít koupací čepici. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se musí koupat jen v místech, kde "stačí". Zejména osoby starší nebo tělesně postižené se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí či zranění. Správa bazénu nenese odpovědnost za úrazy a škody, které způsobili návštěvníci vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.

Skákat do vody lze jen ze strany startovních bloků s výjimkou drah, vyhrazených pro kondiční plavání, drah v pronájmu a drah, u nichž plavčík skoky z provozních důvodů zakázal, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost ostatních koupajících. Skoky do vody lze provádět jen se svolením dozírajícího plavčíka.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu všech prostor a za řízení bazénu. Je nutné šetřit vodou a nepoškozovat zařízení plaveckého bazénu. Návštěvníci jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly způsobeny jejich vinou na zařízení a na majetku ostatních návštěvníků.


Vyloučení z návštěvy bazénu

Do bazénu není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivým onemocněním, vyrážkou, parazity a dále osobám v karanténě, členům domácností, v nichž se vyskytlo infekční onemocnění a osobám podnapilým. Dále může být odepřen vstup osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady a osobám nadměrně znečištěným.

Z prostorů plaveckého bazénu bude bez nároků na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech prostory bazénu na vyzvání, je povinen pracovník tohoto zařízení rušitele vyvést, popřípadě požádat o zakročení policii.

Plavčík má právo učinit při koupání veřejnosti taková omezující opatření, aby vzhledem k počtu návštěvníků byla zajištěna jejich bezpečnost a klid.


Zákaz činnosti v areálu plaveckého bazénu Čelákovice

V celém areálu je zejména zakázáno:

 • Kouřit ve všech prostorách areálu plaveckého bazénu.
 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody a pobíhat po ochozu bazénu.
 • Znečišťovat vodu i ostatní prostory odpadky, pliváním, praním prádla, používáním mastí, krémů či olejů a nošením žvýkaček na bazén. V prostoru bazénu je zakázáno používání šamponů a dalších prostředků ve skleněných obalech a všech předmětů ohrožujících bezpečnost návštěvníků (např. holících strojků), zakázáno je stříhání nehtů. Pohybovat se mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky bazénu a vstupovat do míst určených pro osoby druhého pohlaví.
 • V bazénu a jeho okolí hrát míčové hry, používat potápěčské pomůcky, používat radiopřijímač a magnetofony a brát do objektu bazénu jakákoli zvířata.
 • První pomoc při úrazu nebo nevolnosti poskytuje plavčík, který v případě potřeby přivolá lékaře.
 • V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat pokladní, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 • Poškozování nebo rozkrádání majetku v areálu bazénu je trestné.

 

Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Městského bazénu Čelákovice.

Povinností každého návštěvníka areálu plaveckého bazénu je dodržovat tento Návštěvní řád.


Tento návštěvní řád je platný od 1.7.2015 / Čelákovická sportovní, p.o.


Nejdůležitější telefonní čísla:

Rychlá záchranná služba (s lékařem)  155 - ohrožení života 
Hasiči 150
Policie ČR 158

 

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem bazénu :-)

Čelákovická sportovní, p.o.

Čelákovická sportovní, p. o.
Sady 17. listopadu 1753
250 88   Čelákovice

Čelákovická sportovní. p.o. na základě zřizovací listiny provozuje Městský bazén v Čelákovicích, včetně přilehlého víceúčelového hřiště,

Sportovní halu Vikomt a tribunu, minihřiště UEFA a hlavní travnatou plochu Městského stadionu v Čelákovicích.